De Nederlandse School

For English, click here

Onze samenwerking met de Nederlandse School (dNS) bekrachtigt onze roots. Meer dan 25 jaar geleden werd het zaadje voor Phoenix Opleidingen geplant in de opleiding tot leerlingbegeleider, waar Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt elkaar leerden kennen. In 1989 richtten zij samen met Jannie Veenbaas Phoenix Opleidingen op. Ons instituut keert met dit project terug naar het voortgezet onderwijs.

De Nederlandse School is een opleiding tot meesterdocent voor pioniers in het onderwijs, en is in september 2015 met de eerste lichtingen van start gegaan. Het betreft een post-initiële opleiding voor ambitieuze onderwijsprofessionals die uitblinken in hun vak en die willen werken aan hun eigen groei en de creatieve ontwikkeling van hun docentschap. Deelnemers aan de Nederlandse School vernieuwen het onderwijs van binnenuit door te onderzoeken, te ontwerpen en te ondernemen.

Phoenix – vrijplaats, geboren uit het verlangen om het leven ten volle te ervaren en te beleven, voorbij regels, afspraken en concepten – ontmoet dNS op het pioniersstuk. We verzorgen de modules rondom de persoonlijke leerlijnen van de deelnemers, waarin we de relatie tussen persoon en beroepsuitoefening (het leraarschap) onderzoeken. Het traject belicht drie perspectieven op het leraarschap: 'de leraar als coach', 'de leraar als instrument' en 'leren leren en het veld van leraar-leerling'. We zijn trots dat we op deze wijze mogen meebouwen aan vernieuwing en innovatie in dit maatschappelijk belangrijke veld.

De Nederlandse School is een post-initiële opleiding voor docenten in het voortgezet onderwijs en bestaat uit drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en de wereld als onderneming. Het programma omvat masterclasses, studiodagen en intensieve coaching.

English

De Nederlandse School (The Dutch School)


Our collaboration with the Nederlandse School (dNS) revalidates and reinforces our roots. Over 25 years ago, the seed for Phoenix Training was planted in the apprentice supervisor training course, where Wibe Veenbaas and Piet Weisfelt first came to know each other. In 1989, together with Jannie Veenbaas, they founded Phoenix Training. With this project, our institute returns to the field of further education.

The Nederlandse School trains pioneers in education to be master teachers. The first group of trainees started in September 2015. It is a post-graduate training course for ambitious educational professionals who excel in their field and want to work on their professional and creative development as teachers.

Participants in the courses at the Nederlandse School innovate education from the core by exploring and designing and through entrepreneurship.

Phoenix Training — a space for free exchange, born of  the desire to fully experience life, beyond rules, agreements and concepts – teams up with dNS in the pioneering aspect of this work. We design and provide modules in line with the participants’ personal learning directions. We are proud that we are able to participate in building innovation in this societally important field.

The Nederlandse School provides post-graduate training to teachers in secondary schools and consists of three learning directions: personal development, educational innovation, and the world as enterprise. The programme includes master classes, studio days and intensive coaching.

  • Andries de Jong

    "Myn hert lûkt nei syn oorsprong ta." Lees meer

  • Mirjam Dirkx

    "Zoals ik steeds weer in de tonen van de piano mijzelf kan terugvinden, zo luister ik naar de ander." Lees meer

  • Alex Lagas

    "Doorgeven wat ik heb aangenomen" Lees meer