Info

17 dagen
4.250

De inschrijfdatum voor deze driejarige opleiding is verlopen.

Driejarige Opleiding in professionele communicatie

TA, NLP en Systemisch Werken verbonden

Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in wie zij zelf zijn. In de driejarige opleiding in Professionele Communicatie ga je op reis naar je bronnen en drijfveren en leer je ze te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Aan het eind van de opleiding heb je geleerd het eigene van jezelf te integreren in je vakmanschap en het te gebruiken als bron in je werk en leven.

Kennis vindt vaste grond in de doorleefde ervaring. Analyse, persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid zijn meer dan theoretische principes: in de ontmoeting die je met jezelf en de ander aangaat, worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd. Bij Phoenix vormt de ontmoeting de basis van dit leerproces. In contact met de ander kom je jezelf tegen en ervaar je de betekenis van theoretische concepten aan den lijve. Je leert jezelf te gebruiken als instrument in de ontmoeting.

Het begeleiden van mensen en organisaties in ontwikkeling is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap, relaties tussen mensen en de invloed van systemen op mens en organisatie. De opleiding in Professionele Communicatie stelt je in staat deze ontwikkelingen bij jezelf en anderen te doorzien en aldus ontwikkel- en verandertrajecten te begeleiden. In de nadruk die we leggen op ontmoetings- en ervaringsgericht leren zit de eigenheid en meerwaarde van onze opleidingen.

Al meer dan 30 jaar worden de inzichten en werkmethodes die op dit uitgangspunt zijn gebaseerd, binnen ons instituut doorontwikkeld en verfijnd. De stromingen waarmee we in deze opleiding werken, Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken, passen naadloos in dit kader. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen. In de opleiding zijn ze met respect voor hun oorspronkelijke opvattingen samengevoegd en ervaar je hoe ze elkaar kunnen versterken.

Inhoud

De opleiding in Professionele Communicatie is al sinds het begin de kern van de activiteiten van Phoenix Opleidingen. Onze uitgangspunten autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving zijn de vijf pijlers waarop de opleiding stoelt.

Het doel van de opleiding is de deelnemers te scholen tot begeleiders van ontwikkelingsprocessen op persoonlijk en organisatieniveau. Binnen dat kader is er veel aandacht voor:

 • de ontwikkeling van autonomie: op basis van eigen mogelijkheden en kracht leren in samenwerking met anderen;
 • de ontwikkeling van creativiteit: in wisselende situaties inzichten en vaardigheden verrassend en slagvaardig leren toepassen;
 • de ontwikkeling van professionaliteit: in de werksituatie persoonlijke kwaliteiten optimaal hanteren;
 • het zelfstandig functioneren vanuit je persoonlijke kwaliteiten en inspiratie met inzet van inzicht en vaardigheden.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als begeleider. Hierbij denken wij aan:

 • het maken van een professionele analyse en diagnose van individuele, groeps- en organisatievraagstukken;
 • het ontwerpen van ontwikkelings- en veranderstrategieën, rekening houdend met het bestaande krachtenveld;
 • het coachen van individuen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, leiderschap, presentatie en loopbaan;
 • het coachen van leiders rondom leiderschaps- en aansturingsvragen;
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele en groepsinterventies.

We werken op basis van de persoonlijke ontmoeting, met veel ruimte voor je persoonlijke reis. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema's bron zijn voor je professionele handelen. Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in jouw en andermans functioneren. Naast de plenaire bijeenkomsten werk je in kleiner verband in intervisiegroepen met elkaar. Twee maal per jaar krijgen deze intervisiegroepen een dagdeel supervisie van een van de opleiders. De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Elk jaar staat een ander thema centraal:

 • Wie ben ik als professional en hoe gebruik ik mezelf als instrument? (1e jaar)
 • Wie ben ik in de (professionele) relatie (2e jaar)
 • Wie ben ik in de organisatie en in het systeem (3e jaar).

Daarbinnen behandelen we onderwerpen als: contact en contract, hechtingspatronen, ontwikkelingspsychologie, leiderschap en lidmaatschap, fases in relatieontwikkeling, groepsdynamica, overdracht, conflicthantering, diagnostiek en casuïstiek. Deze thematische aanpak en de integratie van door Phoenix ontwikkelde leermodellen met TA, NLP en Systemisch Werken is wat onze driejarige opleiding kenmerkt en kleurt.

Stromingen

Transactionele Analyse (TA)
TA is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties. Daarnaast is TA een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. TA biedt een referentiekader om het intrapsychisch functioneren van mensen te begrijpen. Het heldere, pragmatische begrippenkader reikt een kapstok aan om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen. Eric Berne, een Amerikaans psychiater, is de grondlegger van TA.

De filosofie van TA
Het centrale uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet ok'-aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. TA vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat ‘je eigen leven vormgeven’. Hier kunnen ook valkuilen in zitten. Mensen zijn nooit volstrekt onafhankelijk. We leven met onze culturele, historische, sociale en relationele banden. Deze banden betekenen ook een uitdaging voor onze autonomie. TA vooronderstelt en bewerkstelligt dat mensen hun leven door besluiten inrichten. Wat zijn deze besluiten? Hoe komen ze tot stand? Kunnen we op deze beslissingen terug komen en zo ja, hoe?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
In de zeventiger jaren ontwierpen de Amerikanen Richard Bandler, hoogleraar taalkunde, en de Gestalttherapeut en computerdeskundige John Grinder een nieuw model voor therapeutische communicatie: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Bandler en Grinder bestudeerden het werk van zeer succesvolle psychotherapeuten om achter het geheim van hun succes te komen. Hoewel het ging om therapeuten met verschillende werkwijzen, hadden ze één ding gemeen: ze wisten feilloos in te spelen op de belevingswereld van de cliënt. Het uitgangspunt werd: als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Als iets voor een ander mogelijk is, dan geldt dat ook voor ons. Zij analyseerden de technieken, waarbij ze gebruik maakten van wetenschappen als linguïstiek, cybernetica en communicatie. Zo stelden ze modellen en werkschema’s op, waarmee anderen aan de slag konden. Deze manier van werken heet in de NLP-terminologie ‘modelleren’.

NLP wordt gebruikt binnen alle gebieden waar communicatie belangrijk is, zoals in het onderwijs, bij begeleiding en supervisie, in personeelswerk en in het bedrijfsleven.

De filosofie van NLP
Voor Bandler en Grinder was de bruikbaarheid van een model het belangrijkste criterium. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de vraag of een model ‘waar’ was, maar veel meer in de vraag ‘hoe doet iemand wat hij doet’. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken. 

Systemisch Werken
Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Systemisch Werken bouwt voort op het werk van onder andere Satir, Moreno en Nagy, die zich ook al bewust waren van loyaliteiten aan het systeem van herkomst en de betekenis van plek in de familie waar je uit voortkomt. In Systemisch Werken maken we gebruik van zogenoemde ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende familiefoto, een tableau vivant. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.

De filosofie van Systemisch Werken
Bert Hellinger staat aan de bron van dit werk. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie, organisatie, school en dergelijke kenmerkt en ontwikkelde een methode om hiermee te werken. Iedere deelnemer in een systeem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.

Toepassingsgebieden van Systemisch Werken
Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem. Deze verandering werkt door in de communicatie. Systemisch werken wordt toegepast in het werken met familiesystemen en met organisatiesystemen, zoals bedrijven, onderwijs, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening et cetera.

TA, NLP en Systemisch Werken samen in de opleiding
TA, NLP en Systemisch Werken vullen elkaar aan en doen dat op zodanige wijze dat meerwaarde ontstaat. Van de werkelijkheid zijn theoretische en pragmatische modellen te maken. Door TA ben je in staat om onderwerpen beter te begrijpen, NLP leert je hoe je er iets mee kunt doen, en Systemisch Werken stelt je in staat de samenhang te ervaren. In dit amalgaam van Phoenixvisies en -leermodellen zoals TA, NLP, Systemisch Werken en andere stromingen (Lichaamswerk, Gestalt, Hypnotherapie en de Ridhwanschool) vind je nieuwe mogelijkheden. Je leert TA, NLP en Systemisch Werken te integreren in je denken en doen. Bekende communicatievaardigheden worden tijdens de opleiding verdiept, nieuwe worden toegevoegd. Communiceren is als het werken met edelmetalen: de communicator is als de edelsmid, creatief en ambachtelijk. Een goede edelsmid gebruikt meerdere metalen, verschillende stukken gereedschap en heeft weet van oorsprong en wording. Een goede communicator weet hoe de dingen moeten worden aangepakt en wat er moet gebeuren om de essentie van mensen en organisaties in het licht te zetten.

Voor wie

De opleiding is geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen tot professionele coaches van zowel individuele als organisatorische vraagstukken. Je verwerft een diepgaand inzicht in het ontstaan van patronen, zowel bij mensen als bij organisaties, en leert effectieve interventies toepassen. De opleiding is ontwikkeld voor mensen die op het raakvlak van mens en organisatie functioneren, zoals managers, projectleiders, HR en P&O professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. Het is een intensieve persoonlijke opleiding die van de deelnemers de bereidheid vraagt om hun eigen patronen beter te leren kennen en ontwikkelen.

Kennismaken met deze opleiding?

Wil je ervaren of deze opleiding iets voor je is? Kom kennismaken! Meer informatie vind je op de pagina van de Kennismakingsworkshop.

Werkwijze

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We maken gebruik van de persoonlijke inbreng van cursisten. Integratie van cognitie, vaardigheid en attitude staat voorop.

Vorm

De opleiding duurt drie jaar. Ieder jaar bestaat uit 17 lesdagen. In de praktijk betekent dit dat je globaal 1x per maand 1 of 2 opleidingsdagen hebt. Het eerste jaar is als volgt opgebouwd:

 • 5 tweedaagse bijeenkomsten
 • 5 eendaagse bijeenkomsten
 • 2 halfdaagse bijeenkomsten voor supervisie

Alle dagen starten om 10.00 uur en eindigen om circa 17.00 uur, met uitzondering van de voorlaatste dag die tot 21.00 uur duurt. Het tweede en derde jaar van de opleiding hebben, op enkele kleine aanpassingen na, dezelfde structuur.

Daarnaast dien je rekening te houden met:

 • intervisie: je werkt met elkaar in intervisiegroepen. Deze groepen komen ongeveer 10 keer, dat is tenminste eenmaal per maand, bij elkaar. In de intervisiegroepen oefen je (onder meer aan de hand van tijdens de opleiding verstrekte opdrachten), bestudeer je samen de aangeboden theorie, bespreek je je leerproces, presenteer je je jaaropdracht enzovoort.
 • literatuurstudie: we verwachten van je dat je de aangeboden en aanbevolen literatuur bestudeert.
 • jaaropdracht: dit is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de opleiding.

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

De opleiding start in augustus, september of oktober. Onze groepen hebben doorgaans vaste cursusdagen (maandag-dinsdag, woensdag-donderdag of vrijdag-zaterdag). Er zijn ook een paar groepen met wisselende dagen.

Houd er rekening mee dat opleidingsdagen ook in de vakanties gepland kunnen zijn. Wij plannen onze vakanties zo veel mogelijk volgens de regio Midden, maar dit kan variëren. Omstreeks januari/februari worden de data bekend van het volgende cursusjaar.

We verwachten van je dat je je voor de volle drie jaar aan de opleiding verbindt.

Studiepunten

Deze opleiding is een officieel erkende post-HBO Registeropleiding. Je rondt deze opleiding af met een  Phoenixcertificaat, een NLP practitionercertificaat en je ontvangt een getuigschrift  van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (SPHBO). Daarnaast word je opgenomen in het door het Cpion bewaakte Abituriëntenregister, een register dat geraadpleegd kan worden door werkgevers en opdrachtgevers.

Opleiders

Ruth Bellinkx

'Kijken, kijken en dan ineens een hele nieuwe wereld zien'

Meer over Ruth

Chris Tils

'Op de bodem van de put gloort het licht'

Meer over Chris

Fijn dat je er bent!

Phoenix Opleidingen maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal'.